تیم همزاد

تیم قدرتمند همزاد اینجاست تا خدمات خود را به شما ارائه دهد

Halwest Mangury

Full stack Developer

Mohammad Rasoolikia

Full stack Developer

Ali jahan

Public relations
مهدی محمودی

Mehdi Mahmoodi

Sales Manager

Jana Salehi

Supervisor & Support

Erfan Mahmudi

programmer

marhamat Salehipour

programmer & Support

Morvarid Rasoolikia

Graphic & support
محمد رستگاری

Mohammd Rastegary

programmer
فهرست