تیم همزاد

تیم قدرتمند همزاد اینجاست تا خدمات خود را به شما ارائه دهد

Halwest Mangury

Co Founder

Mohammad Rasoolikia

CEO & Founder

Ali jahan

مدیر روابط عمومی
مهدی محمودی

Mehdi Mahmoodi

Sales Manager
محمد رستگاری

Mohammd Rastegary

programmer

Erfam Mahmudi

programmer

Salehi

Supervisor & Support

Regxa

SysAdmin
فهرست